در حال نمایش یک نتیجه

عرض 30 میلیمتر در طول 120 متر