در حال نمایش یک نتیجه

عرض 35 میلیمتر در طول 120 متر